2012, മേയ് 24, വ്യാഴാഴ്‌ച

മേയ് നാലാം വാരം (24 മുതൽ 31 വരെ)
  
22 ഫീമെയിൽ കോട്ടയം
ദുബൈ
ഗോൾഡൻ സിനിമ (1.30 & 7.30pm)
ഗൾഫ് സിനിമ (1, 4, 7 & 10)
ബോളിവുഡ് സിനിമ (അൽ ഘൂസ് മാൾ - 1.30, 4.30, 7)
ഷാർജ
കോൺകോഡ് (4.30 & 10.30pm)
അൽ ഹമ്ര (4 & 10pm)
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ - 4.30 & 10.30)
ഗ്രാന്റ് സഫീർ (മുസ്സഫ്ഫ) - (1 0.15am – ) (1, 7 & 10)
ഗ്രാന്റ് മാസ്റ്റർ
 ദുബൈ
ഡോണ്യ (ജബൽ അലി - 4.30, 7.30 & 10.30pm)
ഗല്ലേറിയ (1.30 & 7.30pm)
ഉമ്മുൽ ഖ്വൈൻ
ഗ്രാനഡ - (4.45, 7.45 & 11pm)
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ - 1.30 & 7.30pm)
ഗ്രാന്റ് സഫീർ (മുസ്സഫ്ഫ) - (10.30am – വെള്ളി), 1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 1am (വ്യാഴം, വെള്ളി)

ഓർഡിനറി
ഫുജൈറ
ഗ്രാന്റ് ഡാന (3.30pm)
അബുദാബി
ഗ്രാന്റ് സഫീർ (മുസ്സഫ്ഫ) - 8pm)
മായാമോഹിനി
റാസ് അൽ ഖൈമ
ഗൾഫ് (1.45, 5, 8 & 10.45)
ഫുജൈറ
ഗ്രാന്റ് ഡാന (7.15 & 10.15pm)
അബുദാബി
ഗ്രാന്റ് സഫീർ (മുസ്സഫ്ഫ - 4pm (12.30 രാത്രി – വ്യാഴം, വെള്ളി)
അൽ ഐൻ
ക്ലബ്ബ് സിനിമ (2 & 8.30pm)
ഇഷ്ടം (തമിഴ്)
ദുബൈ
ഗോൾഡൻ സിനിമ (ബർദുബൈ - 4.30 & 10.30) & 1.30am (വ്യാഴം)
ഗലേറിയ (4.30 & 10.30pm)
ബോളിവുഡ് സിനിമ (അൽ ഘൂസ് മാൾ - 1.30, 4, 10 & 12.30 രാത്രി)
ഷാർജ
കോൺകോഡ് (1.30 & 7.30pm)
അൽ ഹമ്ര (1.15 & 7pm) & 12.45 വ്യാഴം രാത്രി
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ - 1, 4, 7 & 10

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ