2012, ജൂൺ 23, ശനിയാഴ്‌ച

ജൂൺ 21 മുതൽ 26 വരെ - സിനിമകൾ


ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ്സ്
ദുബൈ
ഗോൾഡൻ സിനിമ-ബർ ദുബൈ(1.30 & 7.30pm)
ബോളിവുഡ് സിനിമ, അൽ ഖൂസ് മാൾ(1.30, 4, 10 & 12.30)
ഗലേറിയ (1, 4, 7, 10 & 1.15am)
ഷാർജ
കോൺകോഡ് (1.30 & 7.30pm)
അൽ ഹമ്ര (4 & 10pm) & 12.45 വ്യാഴം രാത്രി
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ (1, 4, 7 & 10)
ഗ്രാന്റ് സഫീർ, മുസ്സഫ്ഫ (വെള്ളി10.30am), (1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & (1.15am – വ്യാഴം, വെള്ളി)
മല്ലു സിംഗ്
ദുബൈ
ഡോണ്യ, ജബൽ അലി( 4.30, 7.30 & 10.30pm)
ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ
ഗ്രനാഡ (4.45, 7.45 & 11pm)
റാസ് അൽ ഖൈമ
ഗൾഫ് (1.45 & 8pm)
ഗ്രാന്റ് മാസ്റ്റർ
റാസ് അൽ ഖൈമ
ഗൾഫ് (5 & 10.45pm)
ശകുനി (തമിഴ്)
ദുബൈ
ഗലേറിയ (1.30, 4.30, 7.30, 10.30 & 1.30am)
ഗോൾഡൻ സിനിമ, ബർ ദുബൈ - 4.30 & 10.30) & 1.30am (വ്യാഴം)
ബോളിവുഡ് സിനിമ, അൽ ഖൂസ് മാൾ- 1.30, 4.30, 7.30, 10.30) & 12.45 (വ്യാഴം രാത്രി)
ഗ്രാന്റ് ഇബിൻ ബത്തൂത്ത മാൾ - (11, 2, 5, 7.30, 8, 8.30, 10.45, 11 & 11.45);
ഗ്രാന്റ് സിനി സിറ്റി (11, 2, 5, 8 & 11);
വോക്സ് സിനിമ (ദേര സിറ്റി സെന്റർ - 10.30, 1.45, 5, 8.15 & 11.30);
ഷാർജ
ഗ്രാന്റ് മെഗാ മാൾ - (11, 2, 5, 8 & 11);
സ്റ്റാർ സിനി പ്ലക്സ് (1.30, 4.30, 7.30 & 10.30pm)
കോൺകോഡ് (4.30 & 10.30) & 1.15am (വ്യാഴം)
അൽ ഹമ്ര (1.15 & 7pm)
അജ്മാൻ
വോക്സ് സിനിമ (സിറ്റി സെന്റർ - 10.45, 2, 5.15, 8.30 & 11.45)
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ (10.30am – വെള്ളി), (1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 1am (വ്യാഴം)
ഗ്രാന്റ് സഫീർ, മുസ്സഫ്ഫ(10am – വെള്ളി), (1, 4, 7 & 10) & (1am – വ്യാഴം, വെള്ളി)
അൽ ഐൻ
ക്ലബ്ബ് സിനിമ (3.30 & 9pm)
മുരട്ടുകാളൈ
ദുബൈ
ഡോണ്യ, ജബൽ അലി(4.30, 7.30 & 10.30pm)


 (അവസാന നിമിഷ മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണമാണു. യഥാർത്ഥസമയക്രത്തിനായി ദയവായി തീയേറ്ററുകളുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുക)

2012, ജൂൺ 14, വ്യാഴാഴ്‌ച

ജൂൺ 14 മുതൽ 20 വരെ

ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ്സ്
ദുബൈ
ഗോൾഡൻ സിനിമ (ബർദുബൈ - 1.30 & 7.30pm) & 1.30am (വ്യാഴം)
ബോളിവുഡ് സിനിമ (അൽ ഖൂസ് - 1.30, 4, 7 & 10) & 12.30 പുലർച്ചെ(വ്യാഴം)
ഗലേറിയ (1.30, 4.30, 7.30, 10.30 & 1.15)
ഷാർജ
കോൺകോഡ് (4.30 & 10.30pm) & 1.15am (വ്യാഴം, വെള്ളി)
അൽ ഹമ്ര (1.15 & 7pm) & 12.45 പുലർച്ചെ (വെള്ളി)
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ - (1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & (1am - വ്യാഴം)
ഗ്രാന്റ് സഫീർ (മുസ്സഫ്ഫ - (10.30am – വെള്ളി), (12.30, 1.30, 3.30, 4.30, 6.30, 7.30, 9.30 & 10.30) & (12.15, 1.15am – വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി)
മല്ലു സിങ്ങ്
ദുബൈ
ഗലേറിയ (1, 4 & 10pm)
റാസ് അൽ ഖൈമ
ഗൾഫ് (1.45, 5, 8 & 10.45) & (1am - വ്യാഴം)
ഫുജൈറ
ഗ്രാന്റ് ഡാനാ (3.15, 7.15 & 10.30)
അബുദാബി
എൽ ഡോറാഡോ - (4 & 10pm)
അൽ ഐൻ
ക്ലബ്ബ് സിനിമ (1.45 & 8.30)

ഗ്രാന്റ് മാസ്റ്റർ
ദുബൈ
ഗലേറിയ (7pm)

ഓർഡിനറി
ദുബൈ
ദോണ്യ (ജബൽ അലി - 4.30, 7.30 & 10.30pm)
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ - 1 & 7pm)
തമിഴ്
മുരട്ടുകാളൈ
ദുബൈ
ഗോൾഡൻ സിനിമ (ബർ ദുബൈ - 4.30 & 10.30)
ബോളിവുഡ് സിനിമാസ് (അൽ ഘൂസ് - 1.30, 4.30, 7.30) & 12.45 പുലർച്ചെ (വ്യാഴം)
ഷാർജ
കോൺകോഡ് (1.30 & 7.30pm)
അൽ ഹമ്ര (4 & 10pm) & 12.45 പുലർച്ചെ (വ്യാഴം)
ഇഷ്ടം
ദുബൈ
ഡോണ്യ (ജബൽ അലി - 4.30, 7.30 & 10.30pm)