2012, ജൂൺ 23, ശനിയാഴ്‌ച

ജൂൺ 21 മുതൽ 26 വരെ - സിനിമകൾ


ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ്സ്
ദുബൈ
ഗോൾഡൻ സിനിമ-ബർ ദുബൈ(1.30 & 7.30pm)
ബോളിവുഡ് സിനിമ, അൽ ഖൂസ് മാൾ(1.30, 4, 10 & 12.30)
ഗലേറിയ (1, 4, 7, 10 & 1.15am)
ഷാർജ
കോൺകോഡ് (1.30 & 7.30pm)
അൽ ഹമ്ര (4 & 10pm) & 12.45 വ്യാഴം രാത്രി
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ (1, 4, 7 & 10)
ഗ്രാന്റ് സഫീർ, മുസ്സഫ്ഫ (വെള്ളി10.30am), (1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & (1.15am – വ്യാഴം, വെള്ളി)
മല്ലു സിംഗ്
ദുബൈ
ഡോണ്യ, ജബൽ അലി( 4.30, 7.30 & 10.30pm)
ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ
ഗ്രനാഡ (4.45, 7.45 & 11pm)
റാസ് അൽ ഖൈമ
ഗൾഫ് (1.45 & 8pm)
ഗ്രാന്റ് മാസ്റ്റർ
റാസ് അൽ ഖൈമ
ഗൾഫ് (5 & 10.45pm)
ശകുനി (തമിഴ്)
ദുബൈ
ഗലേറിയ (1.30, 4.30, 7.30, 10.30 & 1.30am)
ഗോൾഡൻ സിനിമ, ബർ ദുബൈ - 4.30 & 10.30) & 1.30am (വ്യാഴം)
ബോളിവുഡ് സിനിമ, അൽ ഖൂസ് മാൾ- 1.30, 4.30, 7.30, 10.30) & 12.45 (വ്യാഴം രാത്രി)
ഗ്രാന്റ് ഇബിൻ ബത്തൂത്ത മാൾ - (11, 2, 5, 7.30, 8, 8.30, 10.45, 11 & 11.45);
ഗ്രാന്റ് സിനി സിറ്റി (11, 2, 5, 8 & 11);
വോക്സ് സിനിമ (ദേര സിറ്റി സെന്റർ - 10.30, 1.45, 5, 8.15 & 11.30);
ഷാർജ
ഗ്രാന്റ് മെഗാ മാൾ - (11, 2, 5, 8 & 11);
സ്റ്റാർ സിനി പ്ലക്സ് (1.30, 4.30, 7.30 & 10.30pm)
കോൺകോഡ് (4.30 & 10.30) & 1.15am (വ്യാഴം)
അൽ ഹമ്ര (1.15 & 7pm)
അജ്മാൻ
വോക്സ് സിനിമ (സിറ്റി സെന്റർ - 10.45, 2, 5.15, 8.30 & 11.45)
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ (10.30am – വെള്ളി), (1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 1am (വ്യാഴം)
ഗ്രാന്റ് സഫീർ, മുസ്സഫ്ഫ(10am – വെള്ളി), (1, 4, 7 & 10) & (1am – വ്യാഴം, വെള്ളി)
അൽ ഐൻ
ക്ലബ്ബ് സിനിമ (3.30 & 9pm)
മുരട്ടുകാളൈ
ദുബൈ
ഡോണ്യ, ജബൽ അലി(4.30, 7.30 & 10.30pm)


 (അവസാന നിമിഷ മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണമാണു. യഥാർത്ഥസമയക്രത്തിനായി ദയവായി തീയേറ്ററുകളുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുക)

2012, ജൂൺ 14, വ്യാഴാഴ്‌ച

ജൂൺ 14 മുതൽ 20 വരെ

ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ്സ്
ദുബൈ
ഗോൾഡൻ സിനിമ (ബർദുബൈ - 1.30 & 7.30pm) & 1.30am (വ്യാഴം)
ബോളിവുഡ് സിനിമ (അൽ ഖൂസ് - 1.30, 4, 7 & 10) & 12.30 പുലർച്ചെ(വ്യാഴം)
ഗലേറിയ (1.30, 4.30, 7.30, 10.30 & 1.15)
ഷാർജ
കോൺകോഡ് (4.30 & 10.30pm) & 1.15am (വ്യാഴം, വെള്ളി)
അൽ ഹമ്ര (1.15 & 7pm) & 12.45 പുലർച്ചെ (വെള്ളി)
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ - (1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & (1am - വ്യാഴം)
ഗ്രാന്റ് സഫീർ (മുസ്സഫ്ഫ - (10.30am – വെള്ളി), (12.30, 1.30, 3.30, 4.30, 6.30, 7.30, 9.30 & 10.30) & (12.15, 1.15am – വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി)
മല്ലു സിങ്ങ്
ദുബൈ
ഗലേറിയ (1, 4 & 10pm)
റാസ് അൽ ഖൈമ
ഗൾഫ് (1.45, 5, 8 & 10.45) & (1am - വ്യാഴം)
ഫുജൈറ
ഗ്രാന്റ് ഡാനാ (3.15, 7.15 & 10.30)
അബുദാബി
എൽ ഡോറാഡോ - (4 & 10pm)
അൽ ഐൻ
ക്ലബ്ബ് സിനിമ (1.45 & 8.30)

ഗ്രാന്റ് മാസ്റ്റർ
ദുബൈ
ഗലേറിയ (7pm)

ഓർഡിനറി
ദുബൈ
ദോണ്യ (ജബൽ അലി - 4.30, 7.30 & 10.30pm)
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ - 1 & 7pm)
തമിഴ്
മുരട്ടുകാളൈ
ദുബൈ
ഗോൾഡൻ സിനിമ (ബർ ദുബൈ - 4.30 & 10.30)
ബോളിവുഡ് സിനിമാസ് (അൽ ഘൂസ് - 1.30, 4.30, 7.30) & 12.45 പുലർച്ചെ (വ്യാഴം)
ഷാർജ
കോൺകോഡ് (1.30 & 7.30pm)
അൽ ഹമ്ര (4 & 10pm) & 12.45 പുലർച്ചെ (വ്യാഴം)
ഇഷ്ടം
ദുബൈ
ഡോണ്യ (ജബൽ അലി - 4.30, 7.30 & 10.30pm)


2012, മേയ് 24, വ്യാഴാഴ്‌ച

മേയ് നാലാം വാരം (24 മുതൽ 31 വരെ)
  
22 ഫീമെയിൽ കോട്ടയം
ദുബൈ
ഗോൾഡൻ സിനിമ (1.30 & 7.30pm)
ഗൾഫ് സിനിമ (1, 4, 7 & 10)
ബോളിവുഡ് സിനിമ (അൽ ഘൂസ് മാൾ - 1.30, 4.30, 7)
ഷാർജ
കോൺകോഡ് (4.30 & 10.30pm)
അൽ ഹമ്ര (4 & 10pm)
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ - 4.30 & 10.30)
ഗ്രാന്റ് സഫീർ (മുസ്സഫ്ഫ) - (1 0.15am – ) (1, 7 & 10)
ഗ്രാന്റ് മാസ്റ്റർ
 ദുബൈ
ഡോണ്യ (ജബൽ അലി - 4.30, 7.30 & 10.30pm)
ഗല്ലേറിയ (1.30 & 7.30pm)
ഉമ്മുൽ ഖ്വൈൻ
ഗ്രാനഡ - (4.45, 7.45 & 11pm)
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ - 1.30 & 7.30pm)
ഗ്രാന്റ് സഫീർ (മുസ്സഫ്ഫ) - (10.30am – വെള്ളി), 1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 1am (വ്യാഴം, വെള്ളി)

ഓർഡിനറി
ഫുജൈറ
ഗ്രാന്റ് ഡാന (3.30pm)
അബുദാബി
ഗ്രാന്റ് സഫീർ (മുസ്സഫ്ഫ) - 8pm)
മായാമോഹിനി
റാസ് അൽ ഖൈമ
ഗൾഫ് (1.45, 5, 8 & 10.45)
ഫുജൈറ
ഗ്രാന്റ് ഡാന (7.15 & 10.15pm)
അബുദാബി
ഗ്രാന്റ് സഫീർ (മുസ്സഫ്ഫ - 4pm (12.30 രാത്രി – വ്യാഴം, വെള്ളി)
അൽ ഐൻ
ക്ലബ്ബ് സിനിമ (2 & 8.30pm)
ഇഷ്ടം (തമിഴ്)
ദുബൈ
ഗോൾഡൻ സിനിമ (ബർദുബൈ - 4.30 & 10.30) & 1.30am (വ്യാഴം)
ഗലേറിയ (4.30 & 10.30pm)
ബോളിവുഡ് സിനിമ (അൽ ഘൂസ് മാൾ - 1.30, 4, 10 & 12.30 രാത്രി)
ഷാർജ
കോൺകോഡ് (1.30 & 7.30pm)
അൽ ഹമ്ര (1.15 & 7pm) & 12.45 വ്യാഴം രാത്രി
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ - 1, 4, 7 & 10

2012, മേയ് 10, വ്യാഴാഴ്‌ച

മേയ് രണ്ടാം വാരം (10 മുതൽ 17 വരെ)


ഗ്രാന്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ്

ദുബൈ

ഗോള്‍ഡന്‍ സിനിമ, ബര്‍ദുബൈ (1.30, 7.30 & 10.30pm) & 1.30am (വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം)

ബോളിവുഡ് സിനിമ, അല്‍ ഘൂസ് മാള്‍ (1.30, 4, 7, 10 & 12.30 am)

ഗലേറിയ, ദേര (1.30, 4.30, 7.30, 10.30 & 1.15am)

ഷാര്‍ജ

കോണ്‍കോഡ് (1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 1.15am (വ്യാഴം)

അല്‍ ഹംറ  (1.15, 4, 7 & 10pm) & 12.45 (വെള്ളി പുലര്‍ച്ചക്ക് മാത്രം)

അബുദാബി

എല്‍ ഡൊറാഡോ - (10.30am)(വെള്ളി), 1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 1am (വ്യാഴം)

ഗ്രാന്റ് സഫീര്‍, മുസ്സഫ്ഫ (10.30am) വെള്ളി), (1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 12, 1.30 പുലര്‍ച്ചെ(വ്യാഴം, വെള്ളി)

അലൈന്‍

ക്ലബ്ബ് സിനിമ (1.30, 9 & 11.30pm)


ഓര്‍ഡിനറി

ദുബൈ

ബോളിവുഡ് സിനിമ, അല്‍ ഘൂസ് മാള്‍(4.30 & 10.30pm)

ഗലേറിയ, ദേര (1 & 7pm)

അബുദാബി

ഗ്രാന്റ് സഫീര്‍, മുസ്സഫ്ഫ(10.15am (വെള്ളി), (1 & 7pm)

എല്‍ ഡൊറാഡോ(1 & 7pm)


മായാമോഹിനി

ദുബൈ

ഗലേറിയ, ദേര(4 & 10pm)

ഡോണ്യ, ജബൽ അലി( 4.30, 7.30 & 10.30pm)

ബോളിവുഡ് സിനിമ, അല്‍ ഘൂസ് മാള്‍(1.30 & 7.30pm)

അബുദാബി

ഗ്രാന്റ് സഫീര്‍, മുസ്സഫ്ഫ (4 & 10pm)

എല്‍ ഡൊറാഡോ(4 & 10pm)

ഉമ്മുൽ ഖുഐൻ

ഗ്രാനഡ (4.50, 7.50 & 11pm)


വഴക്ക് ഏൻ 18/9 (തമിഴ്)

ദുബൈ

ഗോള്‍ഡന്‍ സിനിമ, ബര്‍ദുബൈ(4.30pm)

ഡോണ്യ, ജബൽ അലി (4.30, 7.30 & 10.30pm)

അബുദാബി

ഗ്രാന്റ് സഫീര്‍, മുസ്സഫ്ഫ (10.15, 4.15 & 7.15pm)

(അവസാന നിമിഷ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്)

2012, മേയ് 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

മേയ് ആദ്യ വാരം - 2012


കോബ്ര (മമ്മൂട്ടി)

ദുബൈ

ഗ്രാന്റ് സിനി സിറ്റി - (6, 8.40 & 11.20)

ഗോള്‍ഡന്‍ സിനിമ, ബര്‍ദുബൈ (4.30 & 10.30) & 1.30am (വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം)

ബോളിവുഡ് സിനിമ, അല്‍ ഘൂസ് മാള്‍(1.30, 4, 10, & 12.30)

ഗലേറിയ, ദേര (1.30, 4.30, 7.30, 10.30 & 1am)

ഷാര്‍ജ

ഗ്രാന്റ് മെഗാമാള്‍  (1.40 & 4.20)

കോണ്‍കോഡ് (4.30 & 10.30) & 1.15am (വ്യാഴം)

അല്‍ ഹംറ (1.15 & 7) & 12.45 (വെള്ളി പുലര്‍ച്ചക്ക് മാത്രം)

അബുദാബി

എല്‍ ഡൊറാഡോ - 10.30am (വെള്ളി), 1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 1am (വ്യാഴം)

ഗ്രാന്റ് സഫീര്‍, മുസ്സഫ്ഫ (10.30am (വെള്ളി), 1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 1.30am (വ്യാഴം, വെള്ളി)


മായാമോഹിനി (ദിലീപ്)

ദുബൈ

ഗോള്‍ഡന്‍ സിനിമ, ബര്‍ദുബൈ (1.30 & 7.30pm)

ബോളിവുഡ് സിനിമ, അല്‍ ഘൂസ് മാള്‍ (1.30, 4.30, 7.30)

ഗലേറിയ, ദേര (1, 4, 7 & 10)

ഷാര്‍ജ

കോണ്‍കോഡ് (1.30 & 7.30)

അല്‍ ഹംറ  (4 & 10) & 12.45 (വെള്ളി പുലര്‍ച്ചക്ക് മാത്രം)

അബുദാബി

ഗ്രാന്റ് സഫീര്‍, മുസ്സഫ്ഫ (10am (വെള്ളി), (1, 4, 7 & 10) & 1 am (വ്യാഴം, വെള്ളി)

എല്‍ ഡൊറാഡോ (1, 4, 7 & 10)


ദി കിങ്ങ് & കമ്മീഷണര്‍ (മമ്മൂട്ടി, സുരേഷ് ഗോപി)

ഫുജൈറ

ഗ്രാന്റ് - 7 & 10)

ഓർഡിനറി (കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ)

ദുബൈ

ഡോണ്യ, ജബൽ അലി (4.30, 7.30 & 10.30pm)

റാസ് അൽ ഖൈമ

ഗൾഫ് (1.45, 5, 8 & 10.45)

ഉമ്മുൽ ഖുഐൻ

ഗ്രാനഡ (4.50, 7.50 & 11pm)

തമിഴ് - ഒരു കൽ ഒരു കണ്ണാടി

ദുബൈ

ഡോണ്യ, ജബൽ അലി (4.30, 7.30 & 10.30pm)