2012, മേയ് 24, വ്യാഴാഴ്‌ച

മേയ് നാലാം വാരം (24 മുതൽ 31 വരെ)
  
22 ഫീമെയിൽ കോട്ടയം
ദുബൈ
ഗോൾഡൻ സിനിമ (1.30 & 7.30pm)
ഗൾഫ് സിനിമ (1, 4, 7 & 10)
ബോളിവുഡ് സിനിമ (അൽ ഘൂസ് മാൾ - 1.30, 4.30, 7)
ഷാർജ
കോൺകോഡ് (4.30 & 10.30pm)
അൽ ഹമ്ര (4 & 10pm)
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ - 4.30 & 10.30)
ഗ്രാന്റ് സഫീർ (മുസ്സഫ്ഫ) - (1 0.15am – ) (1, 7 & 10)
ഗ്രാന്റ് മാസ്റ്റർ
 ദുബൈ
ഡോണ്യ (ജബൽ അലി - 4.30, 7.30 & 10.30pm)
ഗല്ലേറിയ (1.30 & 7.30pm)
ഉമ്മുൽ ഖ്വൈൻ
ഗ്രാനഡ - (4.45, 7.45 & 11pm)
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ - 1.30 & 7.30pm)
ഗ്രാന്റ് സഫീർ (മുസ്സഫ്ഫ) - (10.30am – വെള്ളി), 1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 1am (വ്യാഴം, വെള്ളി)

ഓർഡിനറി
ഫുജൈറ
ഗ്രാന്റ് ഡാന (3.30pm)
അബുദാബി
ഗ്രാന്റ് സഫീർ (മുസ്സഫ്ഫ) - 8pm)
മായാമോഹിനി
റാസ് അൽ ഖൈമ
ഗൾഫ് (1.45, 5, 8 & 10.45)
ഫുജൈറ
ഗ്രാന്റ് ഡാന (7.15 & 10.15pm)
അബുദാബി
ഗ്രാന്റ് സഫീർ (മുസ്സഫ്ഫ - 4pm (12.30 രാത്രി – വ്യാഴം, വെള്ളി)
അൽ ഐൻ
ക്ലബ്ബ് സിനിമ (2 & 8.30pm)
ഇഷ്ടം (തമിഴ്)
ദുബൈ
ഗോൾഡൻ സിനിമ (ബർദുബൈ - 4.30 & 10.30) & 1.30am (വ്യാഴം)
ഗലേറിയ (4.30 & 10.30pm)
ബോളിവുഡ് സിനിമ (അൽ ഘൂസ് മാൾ - 1.30, 4, 10 & 12.30 രാത്രി)
ഷാർജ
കോൺകോഡ് (1.30 & 7.30pm)
അൽ ഹമ്ര (1.15 & 7pm) & 12.45 വ്യാഴം രാത്രി
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ - 1, 4, 7 & 10

2012, മേയ് 10, വ്യാഴാഴ്‌ച

മേയ് രണ്ടാം വാരം (10 മുതൽ 17 വരെ)


ഗ്രാന്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ്

ദുബൈ

ഗോള്‍ഡന്‍ സിനിമ, ബര്‍ദുബൈ (1.30, 7.30 & 10.30pm) & 1.30am (വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം)

ബോളിവുഡ് സിനിമ, അല്‍ ഘൂസ് മാള്‍ (1.30, 4, 7, 10 & 12.30 am)

ഗലേറിയ, ദേര (1.30, 4.30, 7.30, 10.30 & 1.15am)

ഷാര്‍ജ

കോണ്‍കോഡ് (1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 1.15am (വ്യാഴം)

അല്‍ ഹംറ  (1.15, 4, 7 & 10pm) & 12.45 (വെള്ളി പുലര്‍ച്ചക്ക് മാത്രം)

അബുദാബി

എല്‍ ഡൊറാഡോ - (10.30am)(വെള്ളി), 1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 1am (വ്യാഴം)

ഗ്രാന്റ് സഫീര്‍, മുസ്സഫ്ഫ (10.30am) വെള്ളി), (1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 12, 1.30 പുലര്‍ച്ചെ(വ്യാഴം, വെള്ളി)

അലൈന്‍

ക്ലബ്ബ് സിനിമ (1.30, 9 & 11.30pm)


ഓര്‍ഡിനറി

ദുബൈ

ബോളിവുഡ് സിനിമ, അല്‍ ഘൂസ് മാള്‍(4.30 & 10.30pm)

ഗലേറിയ, ദേര (1 & 7pm)

അബുദാബി

ഗ്രാന്റ് സഫീര്‍, മുസ്സഫ്ഫ(10.15am (വെള്ളി), (1 & 7pm)

എല്‍ ഡൊറാഡോ(1 & 7pm)


മായാമോഹിനി

ദുബൈ

ഗലേറിയ, ദേര(4 & 10pm)

ഡോണ്യ, ജബൽ അലി( 4.30, 7.30 & 10.30pm)

ബോളിവുഡ് സിനിമ, അല്‍ ഘൂസ് മാള്‍(1.30 & 7.30pm)

അബുദാബി

ഗ്രാന്റ് സഫീര്‍, മുസ്സഫ്ഫ (4 & 10pm)

എല്‍ ഡൊറാഡോ(4 & 10pm)

ഉമ്മുൽ ഖുഐൻ

ഗ്രാനഡ (4.50, 7.50 & 11pm)


വഴക്ക് ഏൻ 18/9 (തമിഴ്)

ദുബൈ

ഗോള്‍ഡന്‍ സിനിമ, ബര്‍ദുബൈ(4.30pm)

ഡോണ്യ, ജബൽ അലി (4.30, 7.30 & 10.30pm)

അബുദാബി

ഗ്രാന്റ് സഫീര്‍, മുസ്സഫ്ഫ (10.15, 4.15 & 7.15pm)

(അവസാന നിമിഷ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്)

2012, മേയ് 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

മേയ് ആദ്യ വാരം - 2012


കോബ്ര (മമ്മൂട്ടി)

ദുബൈ

ഗ്രാന്റ് സിനി സിറ്റി - (6, 8.40 & 11.20)

ഗോള്‍ഡന്‍ സിനിമ, ബര്‍ദുബൈ (4.30 & 10.30) & 1.30am (വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം)

ബോളിവുഡ് സിനിമ, അല്‍ ഘൂസ് മാള്‍(1.30, 4, 10, & 12.30)

ഗലേറിയ, ദേര (1.30, 4.30, 7.30, 10.30 & 1am)

ഷാര്‍ജ

ഗ്രാന്റ് മെഗാമാള്‍  (1.40 & 4.20)

കോണ്‍കോഡ് (4.30 & 10.30) & 1.15am (വ്യാഴം)

അല്‍ ഹംറ (1.15 & 7) & 12.45 (വെള്ളി പുലര്‍ച്ചക്ക് മാത്രം)

അബുദാബി

എല്‍ ഡൊറാഡോ - 10.30am (വെള്ളി), 1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 1am (വ്യാഴം)

ഗ്രാന്റ് സഫീര്‍, മുസ്സഫ്ഫ (10.30am (വെള്ളി), 1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 1.30am (വ്യാഴം, വെള്ളി)


മായാമോഹിനി (ദിലീപ്)

ദുബൈ

ഗോള്‍ഡന്‍ സിനിമ, ബര്‍ദുബൈ (1.30 & 7.30pm)

ബോളിവുഡ് സിനിമ, അല്‍ ഘൂസ് മാള്‍ (1.30, 4.30, 7.30)

ഗലേറിയ, ദേര (1, 4, 7 & 10)

ഷാര്‍ജ

കോണ്‍കോഡ് (1.30 & 7.30)

അല്‍ ഹംറ  (4 & 10) & 12.45 (വെള്ളി പുലര്‍ച്ചക്ക് മാത്രം)

അബുദാബി

ഗ്രാന്റ് സഫീര്‍, മുസ്സഫ്ഫ (10am (വെള്ളി), (1, 4, 7 & 10) & 1 am (വ്യാഴം, വെള്ളി)

എല്‍ ഡൊറാഡോ (1, 4, 7 & 10)


ദി കിങ്ങ് & കമ്മീഷണര്‍ (മമ്മൂട്ടി, സുരേഷ് ഗോപി)

ഫുജൈറ

ഗ്രാന്റ് - 7 & 10)

ഓർഡിനറി (കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ)

ദുബൈ

ഡോണ്യ, ജബൽ അലി (4.30, 7.30 & 10.30pm)

റാസ് അൽ ഖൈമ

ഗൾഫ് (1.45, 5, 8 & 10.45)

ഉമ്മുൽ ഖുഐൻ

ഗ്രാനഡ (4.50, 7.50 & 11pm)

തമിഴ് - ഒരു കൽ ഒരു കണ്ണാടി

ദുബൈ

ഡോണ്യ, ജബൽ അലി (4.30, 7.30 & 10.30pm)